PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM (VIỆT NAM – EDA)

16/09/2022, 10:02

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM (VIỆT NAM – EDA)

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM

(VIỆT NAM – EDA)

Trong thập kỷ 2001-2010 những hạ tầng công nghệ thiết yếu cho thương mại điện tử như công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là Internet, và môi trường pháp lý như luật dân sự, thương mại, sở hữu trí tuệ, giao dịch điện tử... đã tạo nền tảng vững chắc cho sự hình thành thương mại điện tử ở nước ta.

Dựa trên nền tảng đó, giai đoạn 5 năm 2011-2015 đã chứng kiến sự phát triển khá toàn diện và ổn định của thương mại điện tử. Trên cơ sở tổng kết các hoạt động đề ra trong Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I và xu hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn tới, Ban Chấp hành nhiệm kỳ I đề xuất Phương hướng hoạt động của Việt Nam EDA giai đoạn 2021-2025 và được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I thông qua như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử

2. Tư vấn, phản biện các chính sách, pháp luật liên quan tới TMĐT

3. Nâng cao niềm tin của người tiêu dùng trong việc mua bán trực tuyến

4. Xây dựng chỉ số sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử theo doanh nghiệp và địa phương,xếp hạng website thương mại điện tử

5. Xây dựng giải thưởng quốc gia về thương mại điện tử và ứng dụng TMĐT đưa tiêu chí phát triển thương mại điện tử vào chỉ tiêu đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các địa phương

6. Hợp tác quốc tế về thương mại điện tử

=> Doanh nghiệp đang ngày càng thể hiện trách nhiệm lớn hơn và đa dạng hơn với xã hội. Thông qua VIỆT NAM EDA, các hội viên có thể đề xuất các hoạt động xã hội gắn trực tiếp hoặc gián tiếp tới

lĩnh vực thương mại điện tử, chẳng hạn như các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật kinh doanh trực tuyến. Tiếp tục nâng cao chất lượng của Trang thông tin điện ...... thông qua Trang thông tin này nâng cao hiểu biết của giới trẻ về lịch sử dân tộc, đồng thời có những góp ý thiết