NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM (VIỆT NAM – EDA)

23/09/2022, 16:20

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM (VIỆT NAM – EDA)

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM

(VIỆT NAM – EDA)

1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

2. Đại diện, tập hợp, nghiên cứu ý kiến của các hội viên để phản ánh, kiến nghị, đề đạt với Hội các vấn đề liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử. Làm cầu nối giữa hội viên để tham gia với Hội , các ngành, địa phương, các tổ chức về các vấn đề chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển, cung cấp thông tin, chương trình hỗ trợ liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử.

3. Tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

4. Tham gia xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển thương mại điện tử phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tư vấn, hỗ trợ, hợp tác, liên kết giữa các hội viên, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển thương mại điện tử và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.

6. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa hội viên và các đối tượng khác trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại điện tử.

7. Tổ chức cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm xã hội hoá thương mại điện tử.

8. Giúp các hội viên giải quyết bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải khi có tranh chấp xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

9. Tham gia với các cơ quan chức năng của nhà nước để tổ chức đào tạo chuyên môn về thương mại điện tử cho các hội viên và các đối tượng khác.

10. Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm triển khai thương mại điện tử trong và ngoài nước.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Tham gia các Hội hỗ trợ doanh nghiệp thương mại điện tử trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các công việc khác khi Hội giao hoặc các tổ chức khác ủy quyền.

13. Tổ chức các trung tâm đào tạo, tư vấn trực thuộc Việt Nam EDA khi có nhu cầu, theo quy định của pháp luật.

14. Tập chung liên kết các tổ chức doanh nghiệp, hiệp hội, cá nhân cùng xây dựng một môi trường kinh doanh hiện đại trên nền tảng Internet gọi là thương mại điện tử mà không bị phụ thuộc vào các doanh nghiệp và các ứng dụng thương mại điện tử nước ngoài.

15.Tập chung tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ hỗ trợ hội viên, đào tạo nhận thức về tiềm năng phát triển doanh nghiệp khi ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và xúc tiến thương mại, đồng thời cảnh báo cho hội viên về nguy cơ tụt hậu về mọi mặt với các doanh nghiệp đã chuyển đổi số và tụt hậu với cộng

đồng kinh doanh toàn cầu, mất hết mọi cơ hội phát triển doanh nghiệp, cơ hội tiếp xúc khách hàng.

16. Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính của Việt Nam EDA theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Việt Nam EDA.

Mọi chi tiết liên hệ Hotline: 02439150150 / Wesite : http://vietnameda.com / Email: Vneda120321@gmail.com

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'HỘI Há TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI sá» VIỆT NAM VIETNAM -EDA Đoàn kết Sáng tạo Đột phá- Thành công ETRUNG X10'